องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายวัชระ เหลาบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0981869624
นายจีระศักดิ์ อุดมเลิศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0803606233
นายอิทธิพร ทศราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0639470498
นายสุเทพ รักษาพล
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0922691568
account_box สมาชิกสภา
นายทศวรรษ พุทธวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0937807590
นายบุญกว้าง กอมสิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0943682535
นายชยพันธ์ สานุศิษย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0610282912
นายสราวุธ จวงจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 1
โทร : 0828380665
นายพรชัย สว่างใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 3
โทร : 0653175560
นางท่อนทอง ตะเนาว์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 5
โทร : 0624784912
นายชัยชนะ วิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 6
โทร : 0807212202
นายปัง จันทร์หอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 7
โทร : 0935130360
นายมานพ ปัตตานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 8
โทร : 0833570658
นายวารินทร์ ธรรมวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 10
โทร : 0806190159
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายบรรจง ภาวะดี
รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 062-9183584
(นายบรรจง ภาวะดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 062-9183584
นางพนมพร แก้วสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง
นางกนกวรรณ ประดิษฐทรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวันชัย ไตรราช
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 084-9547055
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
account_box สำนักปลัด
นางพนมพร แก้วสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง
(นางสาวปิติพรรณ ผ่านสำแดง)
นิติกร
(นางพนมพร แก้วสมบัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายชิษณุพงศ์ สารีพร)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาววิรัลพัชร จุลคำภา)
นักวิชาการสาธารณสุข
จ่าสิบเอกภาคภูมิ อุตมาตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวประภัสสร คำมุงคุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(พันจ่าเอกทวีศักดิ์ สีดี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายณัฐวุฒิ ปวงศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายทรงสิทธิ์ ปวงศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวมธุลดา พิมราช)
พนักงานจ้าง
(นายพรทวี สุวรรณะ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเอกลักษณ์ กองแสง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(นายสังเวียน ขันตี)
พนักงานรักษาความปลอดภัย
account_box กองคลัง
นางกนกวรรณ ประดิษฐทรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางภารุจา สุวรรณศรี)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวอาทิตติยา วงศ์ผาบุตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวรัชฏาภรณ์ แสนสุภา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาววิลาวรรณ ทศราช)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวสาวิตรี สว่างใจ)
ผู้ช่วยธุรการ
นางแววตา หามวงศ์
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายวันชัย ไตรราช
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวันชัย ไตรราช)
นายช่างโยธา
นายกรกช บัวริ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายอภิสิทธิ์ ไชยโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนากร ละมุลมอญ)
พนักงานจ้าง
(นายอนุวัฒน์ แพงคำฮัก)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
account_box กองการศึกษาฯ
(นายณรงค์ เสนาคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวลภัสรดา กุลวงษา)
นักวิชาการศึกษา
(นางสุขสันต์ ร้อยเพีย)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวิจิตรา หามวงค์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี ต้องสว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพัชราภรณ์ ติยะบุตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย
(นางสำลี ไกยะฝาย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติกานต์ สุวรรณศรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางพัฒนา ทศราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางกชกร นาชัยดุลย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางเยาวนุท ปุงคำน้อย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางจันทร์เพ็งดี พระชัยอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางราตรี พระชัยอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวขวัญฤทัย ขาวพิมพ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ