องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายวัชระ เหลาบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0981869624
นายเกียรติศักดิ์ สว่างใจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0892756168
นายอิทธิพร ทศราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0639470498
นายสุเทพ รักษาพล
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0922691568
account_box สมาชิกสภา
นายทศวรรษ พุทธวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0937807590
นายบุญกว้าง กอมสิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0943682535
นายชยพันธ์ สานุศิษย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0610282912
นายสราวุธ จวงจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 1
โทร : 0828380665
นายพรชัย สว่างใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 3
โทร : 0653175560
นางท่อนทอง ตะเนาว์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 5
โทร : 0624784912
นายชัยชนะ วิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 6
โทร : 0807212202
นายปัง จันทร์หอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 7
โทร : 0935130360
นายมานพ ปัตตานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 8
โทร : 0833570658
นายวารินทร์ ธรรมวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 10
โทร : 0806190159
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายบรรจง ภาวะดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 062-9183584
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง
โทร : 093-0794978
(นางนิรมล คึมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2337353
(นายมงคล วงศ์สิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2502962
(นายณรงค์ เสนาคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 084-9547055
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวมาลาตี ศรีสว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
account_box สำนักปลัด
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง
(นางสาวปิติพรรณ ผ่านสำแดง)
นิติกร
(นางพนมพร แก้วสมบัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายชิษณุพงศ์ สารีพร)
นักทรัพยากรบุคคล
(จ่าเอกอภิชาติ เขียนเสือ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสมบูรณ์ พันธุออน)
นักพัฒนาชุมชน
(พันจ่าเอกทวิศักดิ์ สีดี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายณัฐวุฒิ ปวงศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายทรงสิทธิ์ ปวงศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวมธุลดา พิมราช)
พนักงานจ้าง
(นายพรทวี สุวรรณะ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเอกลักษณ์ กองแสง)
คนงานทั่วไป
(นางสาวศรีนวล เพชรดีคาย)
คนงานทั่วไป
(นายสังเวียน ขันตี)
พนักงานรักษาความปลอดภัย
account_box กองคลัง
(นางนิรมล คึมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางภารุจา สุวรรณศรี)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นายวัทธิกร เดชชัชพงศ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวรัชฏาภรณ์ แสนสุภา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาววิลาวรรณ ทศราช)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวสาวิตรี สว่างใจ)
ผู้ช่วยธุรการ
account_box กองช่าง
(นายมงคล วงศ์สิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวันชัย ไตรราช)
นายช่างโยธา
(นายอดิศร พรไชยา)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายอภิสิทธิ์ ไชยโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนากร ละมุลมอญ)
พนักงานจ้าง
(นายณรงค์พร ข่าวอ่อน)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
account_box กองการศึกษาฯ
(นายณรงค์ เสนาคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวลภัสรดา กุลวงษา)
นักวิชาการศึกษา
(นางบุญชอบ ปารีพันธ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุขสันต์ ร้อยเพีย)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวิจิตรา หามวงค์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี ต้องสว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพัชราภรณ์ ติยะบุตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสำลี ไกยะฝาย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติกานต์ สุวรรณศรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางพัฒนา ทศราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางกชกร นาชัยดุลย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางเยาวนุท ปุงคำน้อย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางจันทร์เพ็งดี พระชัยอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางราตรี พระชัยอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวขวัญฤทัย ขาวพิมพ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ