องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-530628

บริการข้อมูล
thumb_up Page facebook
thumb_up Social Network
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 297
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายบรรจง ภาวะดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 062-9183584
(นายบรรจง ภาวะดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 062-9183584
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง
โทร : 093-0794978
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง

โทร : 093-0794978
(นางนิรมล คึมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2337353
(นางนิรมล คึมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 086-2337353
(นายมงคล วงศ์สิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2502962
(นายมงคล วงศ์สิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 087-2502962
(นายณรงค์ เสนาคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 084-9547055
(นายณรงค์ เสนาคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

โทร : 084-9547055
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวมาลาตี ศรีสว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
(นางสาวมาลาตี ศรีสว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
account_box สำนักปลัด
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง
(นางสาวปิติพรรณ ผ่านสำแดง)
นิติกร
(นางสาวปิติพรรณ ผ่านสำแดง)
นิติกร
(นางพนมพร แก้วสมบัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางพนมพร แก้วสมบัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายชิษณุพงศ์ สารีพร)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายชิษณุพงศ์ สารีพร)
นักทรัพยากรบุคคล
(จ่าเอกอภิชาติ เขียนเสือ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(จ่าเอกอภิชาติ เขียนเสือ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสมบูรณ์ พันธุออน)
นักพัฒนาชุมชน
(นายสมบูรณ์ พันธุออน)
นักพัฒนาชุมชน
(พันจ่าเอกทวิศักดิ์ สีดี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(พันจ่าเอกทวิศักดิ์ สีดี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายณัฐวุฒิ ปวงศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายณัฐวุฒิ ปวงศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายทรงสิทธิ์ ปวงศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายทรงสิทธิ์ ปวงศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวมธุลดา พิมราช)
พนักงานจ้าง
(นางสาวมธุลดา พิมราช)
พนักงานจ้าง
(นายพรทวี สุวรรณะ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายพรทวี สุวรรณะ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเอกลักษณ์ กองแสง)
คนงานทั่วไป
(นายเอกลักษณ์ กองแสง)
คนงานทั่วไป
(นางสาวศรีนวล เพชรดีคาย)
คนงานทั่วไป
(นางสาวศรีนวล เพชรดีคาย)
คนงานทั่วไป
(นายสังเวียน ขันตี)
พนักงานรักษาความปลอดภัย
(นายสังเวียน ขันตี)
พนักงานรักษาความปลอดภัย
account_box กองคลัง
(นางนิรมล คึมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางนิรมล คึมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางภารุจา สุวรรณศรี)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางภารุจา สุวรรณศรี)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นายวัทธิกร เดชชัชพงศ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นายวัทธิกร เดชชัชพงศ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวรัชฏาภรณ์ แสนสุภา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวรัชฏาภรณ์ แสนสุภา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาววิลาวรรณ ทศราช)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาววิลาวรรณ ทศราช)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวสาวิตรี สว่างใจ)
ผู้ช่วยธุรการ
(นางสาวสาวิตรี สว่างใจ)
ผู้ช่วยธุรการ
account_box กองช่าง
(นายมงคล วงศ์สิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายมงคล วงศ์สิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวันชัย ไตรราช)
นายช่างโยธา
(นายวันชัย ไตรราช)
นายช่างโยธา
(นายอดิศร พรไชยา)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายอดิศร พรไชยา)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายอภิสิทธิ์ ไชยโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอภิสิทธิ์ ไชยโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนากร ละมุลมอญ)
พนักงานจ้าง
(นายธนากร ละมุลมอญ)
พนักงานจ้าง
(นายณรงค์พร ข่าวอ่อน)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(นายณรงค์พร ข่าวอ่อน)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
account_box กองการศึกษาฯ
(นายณรงค์ เสนาคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นายณรงค์ เสนาคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวลภัสรดา กุลวงษา)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวลภัสรดา กุลวงษา)
นักวิชาการศึกษา
(นางบุญชอบ ปารีพันธ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางบุญชอบ ปารีพันธ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุขสันต์ ร้อยเพีย)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุขสันต์ ร้อยเพีย)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวิจิตรา หามวงค์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวิจิตรา หามวงค์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี ต้องสว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี ต้องสว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพัชราภรณ์ ติยะบุตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพัชราภรณ์ ติยะบุตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสำลี ไกยะฝาย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสำลี ไกยะฝาย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติกานต์ สุวรรณศรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติกานต์ สุวรรณศรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางพัฒนา ทศราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางพัฒนา ทศราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางกชกร นาชัยดุลย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางกชกร นาชัยดุลย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางเยาวนุท ปุงคำน้อย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางเยาวนุท ปุงคำน้อย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางจันทร์เพ็งดี พระชัยอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางจันทร์เพ็งดี พระชัยอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางราตรี พระชัยอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางราตรี พระชัยอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวขวัญฤทัย ขาวพิมพ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวขวัญฤทัย ขาวพิมพ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370