ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานผู็สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง