ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในการเดินทางเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง