ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง