ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการกู้ชีพ ตามโครงการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง