ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลุกรัง สายนานายวันชัย-หนองบง บ้านนกเหาะ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง