ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายนำสัญญาณ RC-๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง