ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง