องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด
นางพนมพร แก้วสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง
(นางสาวปิติพรรณ ผ่านสำแดง)
นิติกร
(นางพนมพร แก้วสมบัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายชิษณุพงศ์ สารีพร)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาววิรัลพัชร จุลคำภา)
นักวิชาการสาธารณสุข
จ่าสิบเอกภาคภูมิ อุตมาตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวประภัสสร คำมุงคุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(พันจ่าเอกทวีศักดิ์ สีดี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายณัฐวุฒิ ปวงศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายทรงสิทธิ์ ปวงศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวมธุลดา พิมราช)
พนักงานจ้าง
(นายพรทวี สุวรรณะ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเอกลักษณ์ กองแสง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(นายสังเวียน ขันตี)
พนักงานรักษาความปลอดภัย